Jineylevel

Models

Zuzana Pavlu, Silva Hunyadyova, Joey Hartl

Make up artist

Tereza Fuchsova

Stylist

Evgenia Klochay